Jigsaw

Croeso i Jigsaw, grŵp sydd â’r nod o ddod â defnyddwyr gwasanaeth ar draws gogledd Cymru at ei gilydd, beth bynnag fo eu cefndir.  Fuoch chi erioed yn gaeth i unrhyw beth, yn dioddef o iechyd meddwl, yn ddi-waith, mewn trafferth â’r gyfraith neu oes her arall y bu’n rhaid i chi ei hwynebu mewn bywyd?  Neu ydych chi’n perthyn i neu yn gofalu am rywun sydd wedi dioddef o faterion fel yr uchod?  Os felly, mae’n bosib fasa chi’n elwa o fanteisio ar gynllun Jigsaw! Rydym ni’n credu bod pawb yn haeddu cyfle arall. Ond rydym ni i gyd yn gwybod fod cael gwared ar staen camddefnyddio sylweddau, trafferthion iechyd meddwl neu gofnod trosedd yn anodd.

Mae ein grŵp yn agored i bob defnyddiwr gwasanaeth a’i deulu a chan ein bod ni’n gweithio mewn grwpiau, ni fydd angen inni chwilio’n fanwl i gefndir unrhyw un. Ein cred ni ydy nad ddoe sy’n bwysig ond yfory, ac felly mae’n bwysig inni ganfod ffyrdd o helpu ein haelodau gamu ymlaen yn eu bywydau.

Fis Tachwedd 2014, fe dderbyniom ni Wobr y Trydydd Sector gan yr Heddlu a’r Comisiynydd Troseddau am ein gwaith i helpu lleihau nifer troseddau ac ailsefydlu troseddwyr.

About Jigsaw
Jigsaw Activities
Jigsaw Drop-in Locations