Ynglŷn â Jigsaw

About Jigsaw

Dydyn ni ddim yn gorchymyn aelodau ynglŷn â beth y dylen nhw ei wneud yn eu bywydau, serch hynny rydym ni’n disgwyl i bawb fod yn ymwrthod cyffuriau ac alcohol tre maen nhw’n dod i’n cyfarfodydd a’n gweithgareddau. Mae taith pawb tuag at wella neu ailsefydlu yn wahanol. Yr hyn rydym ni’n ei gynnig ydy cymdeithas, cyd-gefnogaeth a’r cyfle i ail-fagu hyder a hunanhyder yng nghwmni pobl eraill sydd ar drywydd tebyg.

Elfen gyntaf cefnogaeth Jigsaw ydy cynnig cyfleoedd i ddefnyddwyr gwasanaeth gyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod materion sy’n amharu ar eu bywydau a/neu gynnig help ac arweiniad drwy ddefnyddio’r profiad enfawr sydd ganddyn nhw eu hunain. Er bod yr aelodau o gefndiroedd mor amrywiol, rydym ni’n disgwyl i bawb barchu barn a safbwynt ei gilydd ac rydym ni hefyd yn mynnu cyfrinachedd.

Yr ail elfen rydym ni’n ei chynnig ydy gweithgareddau. Mae gennym ni raglen amrywiol o weithgareddau yn rhad ac am ddim ar gyfer ein haelodau, ac mae cludiant yn gynwysedig. Er mwyn cymryd rhan, mae disgwyl i’r aelodau fynychu’r cyfarfodydd ac ufuddhau ein rheolau syml. Rydym ni hefyd yn cynnig llwybrau tuag at hyfforddiant, addysg a gwirfoddoli, yn aml gydag asiantaethau partner.

Mae Jigsaw Organisation Ltd yn is-gwmni y mae CAIS Ltd yn berchen arno’n llawn. Mae CAIS Ltd yn rhoi i’r grŵp drefn llywodraeth effeithiol ynghyd â mynediad at adnoddau ein rhiant gwmni.