Cysylltiadau â mudiadau eraill

Links

Mae Jigsaw yn deall bod ar bobl anghenion eraill hefyd, efallai bod ganddyn nhw drafferthion llety, trafferthion yn y cartref, anawsterau llenwi ffurflenni neu fod arnyn nhw angen cyngor ynglŷn â materion personol neu deuluol. Fel rhan o griw CAIS, mae gennym ni gyrraedd uniongyrchol at ystod eang o raglenni cefnogaeth, ac rydym ni hefyd wedi creu cysylltiadau gyda nifer o grwpiau ac asiantaethau cefnogol megis DIP, NACRO, ARCH Initiatives, Cymunedau ARC a PSS (ymhlith eraill), fel y gallwn ni roi pobl ar y trywydd cywir. Gofynnwch am help!

Nacro

Gwaith Nacro ydi lleihau troseddu drwy newid bywydau pobl. Mae Nacro’n gweithio gyda’r bobl mwyaf difreintiedig, gyda throseddwyr a phobl allai gael eu temtio i droseddu. Y nod ydi cynnig dewisiadau eraill, gwell, i bobl yn lle troseddu, a’u helpu i wireddu eu potensial fel pobl yn ein cymdeithas.

CAIS

Amcan CAIS ydi newid er gwell fywydau pobl sydd wedi eu heffeithio gan alcohol a chyffuriau yng ngogledd Cymru. Mae CAIS yn gwneud hyn drwy wahanol wasanaethau a chefnogaeth, a hynny yn y gred bod pobl yn gallu newid.  Mae CAIS hefyd yn gweithredu Parkland Place, adsefydlu preifat ar gyfer pobl sydd â phrofiad o gaethiwed i alcohol, caethiwed i gyffuriau, caethiwed i gamblo ac amodau ymddygiad niweidiol eraill.

Arch Initiatives

Mae Arch Initiatives Cymru’n gangen o Arch Initiatives, elusen o ogledd-orllewin Lloegr sy’n cynnig ystod o wasanaethau i bobl sydd wedi eu heffeithio gan gamddefnydd sylweddau (substance abuse).

Unllais

Mae Unllais yn asiantaeth ddatblygu sy’n cynnig gwybodaeth a hyfforddiant. Mae Unllais yn darparu gwasanaethau cefnogol i’r sector gwirfoddol, defnyddwyr gwasanaeth a chyrff a mudiadau gofal sy’n gweithio yn y maes iechyd meddwl yng ngogledd Cymru.

Action for Prisoners’ Families

Mae Action for Prisoners’ Families (APF) yn gweithio er budd teuluoedd carcharorion a throseddwyr drwy gynrychioli barn teuluoedd a’r rhai sy’n gweithio efo nhw, a thrwy hyrwyddo gwaith effeithiol gyda theuluoedd.

Gwefan y Gwasanaeth Carchardai

Mae adran Cyngor a Chefnogaeth (Advice & Support) wedi ei chreu ar y wefan i ateb cwestiynau pobl am fywyd yn y carchar. Mae hi hefyd yn dweud pa gefnogaeth sydd ar gael i garcharorion, eu teulu a’u ffrindiau.

TAPE – cerddoriaeth a ffilm cymunedol

Mae TAPE yn fenter cymdeithasol gafodd ei sefydlu fel lle diogel a chefnogol i bobl o bob oed a gallu ddatblygu eu syniadau ym meysydd creadigol cerddoriaeth, ffilm a’r celfyddydau.

Alcoholics Anonymous

Mae Alcoholics Anonymous yn gymdeithas o wŷr a gwragedd sy’n rhannu eu profiad, eu dygnwch a’u gobaith er mwyn helpu eu hunain a’i gilydd i orchfygu alcoholiaeth.

Stop Drinking Advice

Gwefan i helpu pobl sydd wedi eu heffeithio gan alcoholiaeth, ac yn cynnwys cyfraniadau gan bobl sydd â phrofiad o alcoholiaeth.

Gamblers Anonymous

Mae Gamblers Anonymous yn gymdeithas o wŷr a gwragedd sy’n rhannu eu profiad, eu dygnwch a’u gobaith er mwyn helpu eu hunain a’i gilydd i orchfygu eu problem gamblo.

Cyngor Ar Bopeth

Mae Cyngor Ar Bopeth yn lle sy’n helpu pobl i ddatrys problemau, yn cynnwys problemau cyfreithiol ac ariannol, drwy roi cyngor annibynnol a chyfrinachol yn rhad ac am ddim, ac hefyd drwy ddylanwadu ar y rhai sy’n llunio polisi gwlad.

Debt Advice Group

Os byddwch chi mewn dyled, nid y chi fydd yr unig un, ac mae help yn haws i’w gael nag y buasech chi’n ei feddwl. Mae DAG yn cynnig cyngor ar sut i rewi llog, sut i fynd ar ôl bobl y mae arnyn nhw bres i chi a sut i fynd i’r afael â’ch dyledion.

Shelter Cymru

Shelter Cymru ydi elusen pobl a thai Cymru. Mae Shelter Cymru’n credu bod gan bawb yng Nghymru hawl i dŷ da, a bod cartref yn hawl sylfaenol i ni gyd ac yn hanfodol i iechyd a lles ein pobl a’n cymunedau.

Clwyd Alyn

Cymdeithas Dai Clwyd Alun.

Cwmni Adsefydlu Cymunedol Cymru

Y gwasanaeth prawf (probation service) gynt.