Gweledigaeth

blue-block

red-block

Mae sefydlu ffyrdd a dulliau o greu dyfodol mwy llewyrchus i’n haelodau yn annatod o’n syniadaeth ac mae hyn yn anhepgor er mwyn datblygu a llenwi bywydau pobl. Ein huchelgais ydy gallu dod â phobl at gyfleoedd gwaith, hyfforddiant a chyrsiau yn ogystal â gwaith gwirfoddol, tra’n rhoi amrywiaeth foddhaus o ymyriadau iddyn nhw sy’n cefnogi eu hiechyd a’u lles.

Prosiectau Adeiladu sy’n Gysylltiedig â Gwaith

Rydym ni’n cydnabod yr anawsterau mae ein haelodau yn eu profi wrth geisio sicrhau gwaith oherwydd eu cefndir a’u hanes. Felly, oherwydd hynny, rydym ni wedi bod yn arbennig o awyddus i edrych ar ffyrdd o greu cyfleoedd gwaith i bobl sydd â hanes o droseddu.  Gall hyn gynnwys gwella sgiliau presennol maen nhw wedi’u magu tra eu bod dan glo ac yn y bôn gallai gynnwys creu gweithlu ymroddedig yn y diwydiant adeiladu gan gynnig cyfleoedd sy’n gysylltiedig â phrosiectau adnewyddu ac ailddatblygu eiddo. Gall creu cysylltiadau gydag adeiladwyr sy’n barod i weithio gyda defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â Chymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol, gynnig mantais ychwanegol o greu llety ychwanegol i gwrdd ag anghenion pobl ein cymuned.

Lles y Gymuned

Mae tystiolaeth anecdotaidd yn cefnogi ein pryder bod teuluoedd y rheiny sy’n derbyn dedfrydau carcharu yn aml yn cael eu gadael gyda dim ond ychydig iawn o gefnogaeth ar gyfer y gwahanol fathau o drafferthion all eu hwynebu, er eu bod nhw’n debygol o fod yn ddioddefwyr diniwed. Rydym ni’n parhau gyda’n nod o ddilyn llwybrau fydd yn ein galluogi i ddarparu cefnogaeth i’r teuluoedd hyn gan gydweithio gyda mudiadau partner lle bo’n briodol.