Gweledigaeth

blue-block

red-block

Mae sefydlu ffyrdd a dulliau o greu dyfodol mwy llewyrchus i’n haelodau yn annatod o’n syniadaeth ac mae hyn yn anhepgor er mwyn datblygu a llenwi bywydau pobl. Ein huchelgais ydy gallu dod â phobl at gyfleoedd gwaith, hyfforddiant a chyrsiau yn ogystal â gwaith gwirfoddol.

Mae Jigsaw Organisation Ltd yn gwmni cyfyngedig drwy warrant sydd wedi ei greu fel is-gwmni i CAIS Cyf. a dyma fydd yn sail ar gyfer datblygu mentrau newydd cysylltiedig Jigsaw. Rydym ni’n cydnabod y trafferthion y mae ein haelodau’n eu hwynebu wrth geisio canfod gwaith oherwydd eu hanes. Rydym ni’n awyddus iawn i chwilio pob dull o greu cyfleoedd gwaith ar gyfer y defnyddwyr gwasanaeth. Fe all hyn gynnwys gwella’r sgiliau y bu iddyn nhw eu meithrin yn y carchar. Fe fyddwn ni yn y bôn yn creu gweithlu ymroddedig ar gyfer y diwydiant adeiladu. Bydd gennym ni gyfleoedd hefyd yn gysylltiedig â phrosiectau ailddatblygu ac adnewyddu adeiladau.  Gall creu cysylltiadau ag adeiladwyr sy’n fodlon gweithio gyda’n defnyddwyr gwasanaeth, yn ogystal â Chymdeithasau Tai ac Awdurdodau Lleol hefyd arwain at lety ychwanegol i ateb gofynion pobl ein cymunedau.

Mae Jisgaw hefyd yn awyddus i greu tîm o swyddogion cefnogi lles i weithio gyda theuluoedd pobl sydd yn y carchar a’u helpu nhw gyda’r problemau y gallant fod yn eu hwynebu. Yn ogystal, rydym ni’n edrych ar y posibilrwydd o greu tîm o eiriolwyr a allai weithio’n uniongyrchol â’r rhai sy’n ddibynnol ar sylweddau.